Đầu vặn vít hoa thị V-17T T40x7x100

Đầu vặn vít hoa thị V-17T T40x7x100 made in Japan